Denne prepravujeme nebezpecné náklady
Nejrozmanitejší klasifikace nebezpecných látek a substancí   

Vaše zboží nás pohání vpred. Dekády zkušeností, nejmodernejší vybavení a kvalifikovaný personál se postarají o to, že Vaše nebezpecné zboží bude doruceno s nejvetší pécí.

Naše flotila vozu je vybavena podle predpisu ADR. Každý ridic má požadované osvedcení ADR a vlastní osobní ochranné vybavení.  
Kontrola platnosti všech požadovaných osvedcení pro prepravu nebezpecného zboží je samozrejmostí a soucástí našich procesu kontroly kvality.
 Pri príjmu zakázky kontrolujeme povinnost oznacení a specifické predpisy zemí. Pokud by bylo nutné dbát na specifické predpisy pro prepravu Vašeho nebezpecného zboží, upozorníme Vás na to a zpracujeme optimální rešení Vašich požadavku.
Profil 
 • Zkušeností získané za desetiletí v oblasti prepravy nebezpecného zboží
 • Prepravy s rízenou teplotou i v oblasti prepravy nebezpecného zboží
 • 24 hodin servis – také u krátkodobých zakázek
 • Vybavení ADR na každém voze
 • Všichni ridici jsou proškoleni ADR v nástavbových kurzech 1 a 7 (výbušné a radioaktivní látky)
 • Proškolený a zpusobilý doprovod transportu až do místa vykládky
 • EX III chránené vozidlo s váleckovými drahami
 • Povolení podle  §7 zákona o výbušninách
 • Doklad o zpusobilosti podle § 20 zákona o výbušninách
 • Souvislé další vzdelávání
   

Preprava radioaktivních látek s Know How 

Preprava radioaktivních látek je v mnoha odvetvích nevyhnutelná. V medicíne se používají pro stanovení diagnóz a pro terapii. V technice se radioaktivní látky casto využívají ke kontrole materiálu bez jeho porušení. Stejne tak je treba prevážet radioaktivní látky pro výzkum. 
Bezpecný a plynulý transport je proto nutností. Toto zajistíme našimi speciálne vybavenými vozidly a za tímto úcelem proškolenými ridici (nástavbové školení pro trídu 7), kterí zabezpecují bezpecnou manipulaci a prepravu.

Ne všechny radioaktivní látky jsou povoleny k preprave na silnicích. Prosíme, dbejte proto na všechny predpoklady prepravy. Rádi Vám poradíme a vyrídíme za Vás veškeré formality.  

Profil


Preprava radioaktivních látek

 • Zkušenost s transportem vysoce moderního lékarského vybavení
 • Poradenství pro zákazníky ohledne prepravy a manipulace s radioaktivními látkami
 • Všechna povolení výjimek dle narízení o ochrane pred zárením a skladování látek povolených k silnicní preprave
 • Rychlá a nekomplikovaná žádost o povolení v tuzemsku i v cizine

      

Momentky